1. A Borvíz-utcai forrás új keretbe helyezésének munkálatai 1960-ban. 2. A szemerjai forrás foglalatának bemutatása a Mikó udvarán 1907-ben. 3. A Borvíz utcai forrás pavilonja az 1970-es években. 4. A szemerjai forrás az 1940-es években. 5. A szemerjai borvíz 1980-as években készült kerete.

A sorozat első részében említettem, hogy a borvízforrásainkra vonatkozó adatokat a tárgykör legjelentősebb két kiadványából merítettem, melyekből az érdeklődő számtalan értékes adat birtokába juthat. Az alábbiakban a rendelkezésemre álló képanyag kevésbé ismert darabjai alapján próbálom bemutatni a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki vonatkozású kászoni borvízforrások közül a jelentősebbeket.
Josef Barbenius brassói orvos, aki több háromszéki ásványvíz vegyi összetételét elemezte, 1791-ben a sepsiszentgyörgyi borvízforrást mint „ivókutat” említi. 1799-ben írt úti jegyzeteiben Gróf Teleki József egyenesen két forrást is említ. „Az első a helységnek végenn egy domb alatt vagyon, ezzel szoktak közönséges ital gyanánt élni a szentgyörgyiek. Egy fával kirakott kutba gyül meg a vize, amely tiszta és kedves csipősségű. A kut körül pocsolyás az helly…” A másik forrást feltételezhetően a Győrbíró-fürdői forrással azonosíthatjuk.
A sepsiszentgyörgyi csizmadiacéh XIX. századi iratai között arra találunk utalást, hogy a szentgyörgyi borvíz jótékony hatását annyira becsben tartották, hogy évente ünnepélyes keretek között megszentelték, és körülötte mulatságot tartottak. (A céh 1842-ben „a borviz megszentelésére négy vider bort” ajánlott fel – olvashatjuk Józsa Lajos írásában.) Enyhén szénsavas volta miatt gyomorsavhiányban szenvedőknek is ajánlották ivókúraként. A forrást 1960-ban új keretbe foglalták, tetőzetként a sugásfürdői volt Kossuth-kút pavilonját helyezve el. Mivel kiömlési pontja meglehetősen alacsony, a forrásmedencét gyakran feltöltötte a Debren-patak megáradt vize, s így befertőzhetett. A kút ma használhatatlan, vize eltűnt. Ennek ellenére csorgóházát a közelmúltban új tetőzettel látták el.
Szemerja szélén, az Előpatak felé egyre emelkedő József Attila utca végén található a Büdös-kút, amely nevét enyhén kénes szagáról kapta. A XIX. század utolsó éveiben rövid ideig palackozták is az előpataki főkúti forrás címkéjével. Eredeti foglalatának mását (Pap Lehel munkája) az Erdélyi Gazdasági Egyesület 1907. évi kiállításán a Székely Mikó Kollégium udvarán mutatták be. A ’70-es években egy Előpatak felől közeledő teherautó összetörte. A későbbi, stilizált korsókkal díszített foglalat az ’80-as években készült. Ezt váltotta fel a néhány éve új keretbe foglalt két kút és mögéje épített pihenő.
1. A Szent György-forrás Kós Károly tervezte épülete 2. A Szent György-forrás reklámlapja.  3. A Kós Károly tervezte Pán-plakát.  4. A Salvator néven forgalmazott borvíz címkéje.  5. Allegorikusan feldíszített, borvizes palackokkal megrakott szekér felvonulása Sepsiszentgyörgy főterénBár a Kászoni-medence nem része Kovászna megyének, gazdag borvízforrásairól azért teszünk itt említést, mert a Kászonjakabfalva melletti egyik forrás tulajdonosa egy időben a neves sepsiszentgyörgyi orvos, dr. Fogolyán Kristóf volt, és a kezelőség hivatala is Sepsiszentgyörgyön székelt. A Kászonjakabfalvánál a Kászon patakába ömlő Bor-patak mentén található számos forrás közül csak a Borárnyéki- vagy más nevén Veresszéki Szent György-forrásból fakadó víz útját járjuk körül.
Első tulajdonosa B. Simon József volt, aki a kitermelési engedélyt 1895-ben kapja meg. A borvizet főként a háromszéki falvak kereskedői vásárolják. A századfordoló környékén a forrást Boldizsár Lajos bérli, majd dr. Fogolyán Kristóf tulajdonába kerül, aki barátjával, Kós Károllyal terveztet épületet föléje. Kós Károly tervezte a Pán néven forgalomba hozott víz címkéjét és plakátját is.1908-ban felvonulással egybekötött nagyszabású Pán-ünnepséget rendeznek Sepsiszentgyörgyön.
Dávid Dezső kézdivásárhelyi kereskedő 1938 és 1944 között Salvator néven palackozza a Borárnyéki-vizet. A második világháború után kisebb-nagyobb megszakításokkal folyt a kitermelés, s bár 1990 után az új tulajdonos a folytatás reményében felújította a Kós-épületet, végül vállalkozása mégsem hozta meg a remélt sikert. <<

József Álmos

Névtelen hozzászólások:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Facebook hozzászólások:

Ajánló

Országzászló-állítások Háromszéken

A trianoni békeszerződés felülvizsgálatának, módosítási követeléseinek egyik hajtása az Országzászló Mozgalom, melynek első megnyilvánulása a Budapesten 1928. augusztus 20-án felavatott ereklyés országzászló. Folytatásként a bajtársi és nemzeti szövetségek szervezésében, a helyi hatóságok támogatásával 1939-ig már 350 magyarországi helység építette meg saját világháborús hősi emlékművét, amely mellé egyidejűleg vagy később az országzászlót is felállították.

Sepsiszentgyörgy iparának képi emlékei

Míg Háromszéken a gyáripar a székhelyen kívül nem rendelkezett országszerte ismert létesítményekkel, addig Sepsiszentgyörgy már 20. század elején két neves termelő egységgel büszkélkedhetett: az 1879-ben alapított Első Székely Szövőgyárral és az 1897-ben ifj. Gödri Ferenc polgármester pályázata nyomán a termelést a mai polgármesteri hivatal épületében megkezdett dohánygyárral.

1939 nyarán történt a Perkőn

A kisebbségbe került erdélyi magyarság talpra állásának egyik korai jele volt az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség 1921-ben – a Kós Károly-i Kiáltó szó elhangzásának az évében! – történt megalakulása. Az 1945-ig működő társadalmi szervezet központja Kolozsvárt volt. Az 1939. évi közgyűlése előkészítése gyanánt katolikus elemi iskolák találkoztak a Perkőn.

Háromszék iparának képi emlékei

Háromszék gazdasági-társadalmi elmaradottsága és a tőkehiány miatt a csak a népi és kézműipart tartották elterjedt foglalkozásként Háromszéken. A 18. század végén és még inkább a 19. század elején az iparosok céhekbe tömörülésének köszönhetően kezd az ipari élet szervezettebbé válni. Fő központjának Kézdivásárhely tekinthető olyannyira, hogy a céhek és a kisipar fejlettsége miatt néhány szesz- és sörgyár kivételével itt jelentősebb iparvállalat később sem létesült. A megyeszerte mezőgazdasági nyersanyagot felhasználó néhány élelmiszeripari üzem semmiképpen sem tekinthető mai értelemben vett ipari létesítménynek. És mégis… A jelen írásunkban közzétett archív felvételekkel ezen vállalkozások emlékét próbáljuk feleleveníteni.

A Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet

A különféle hitelszövetkezetek mellett a Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet képezte a szövetkezeti mozgalom alapvető formáját. Országos szinten 1898-ban alapította gróf Károlyi Sándor az általa 1896-ban létrehozott Magyar Gazdaszövetség kiteljesítéseként.

A postakocsiktól a városi buszokig

1907-ben a városi tanács javasolja, hogy a MÁV az utas– és postaszállítást autókkal bonyolítsa le Sepsiszentgyörgy és Földvár között, miáltal a menetidő felére csökkenne. Nem sokkal később már az első autóbuszok is megjelennek.

Ló nélküli ördögmasina

Jövőben lesz 120 éve annak, hogy Sepsiszentgyörgy utcáin végigporzott az első automobil. A hatóságok már ezt megelőzően a forgalom szabályozására kényszerültek, innentől kezdve azonban egészen új kihívásokkal kellett megbirkózniuk. A háromszéki automobilozás kezdeteit elevenítjük fel két részben, korabeli képekkel illusztrálva.   A 19. század végéig a közlekedési nehézségek a heti vásárokba érkező szekérforgalom miatt alakultak […]

A kommandói Erdélyi Erdőipari Részvénytársaság

Kommandó (más helyeken, így a helység honlapján is: Komandó) – eredeti nevén Grenzkommando – az Osztrák–Magyar Monarchia itt szolgálatot teljesítő katonáinak őrhelyéről kapta nevét. A környék erdőrengetegei mintegy 10 ezer hektáros részének tulajdonosa, Zathureczky Gyula 1882-ben eladta a terület fatömegét Horn Dávid felvidéki származású pesti üzletembernek, aki az erdőségek feltárására és kitermelésére kért és kapott engedélyt. 1882-ben hatalmas építkezésbe kezdett, megalapítva az Erdélyi Erdőipari Részvénytársaságot.

A négyes jelszó jegyében

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943. június 15-én Kézdiszentlélek adott otthont a KALOT egy nagyszabású rendezvényének. A Perkőn tartott ünnepélyen mintegy négyezren vettek részt.

Erdővágás a Zernye aljában

A 19. század végén Háromszék vármegye területének közel kétharmadát erdőségek borították. Ekkor kezdődött el az nagymértékű kitermelés is, amely esetenként még ma is csodaszámba menő technikai megoldásokat alkalmazott. Sorozatunkban, korabeli fényképfelvételekkel illusztrálva a Mikes családnak a Zernye-havas szomszédságában működő, valamint az előbb Horn, majd Groedel tulajdonban levő kommandói fafeldolgozót és iparvasutat mutatjuk be.   Az […]

Borvízforrásaink régi képeken, címkéken

Sorozatunk előző írásában említettem, hogy a borvízforrásainkra vonatkozó adatokat a tárgykör legjelentősebb két kiadványából merítettem, melyekből az érdeklődő számtalan értékes adat birtokába juthat. Így tehát – nem bocsátkozva részletekbe – a továbbiakban csak a rendelkezésemre álló képanyag kevésbé ismert darabjai alapján próbálom bemutatni több száz háromszéki borvízforrásunk közül azokat a jelentősebbeket, melyekről képi dokumentumokkal is rendelkezem.

Borvízforrásaink régi képeken, címkéken

Háromszék jelentősebb fürdőhelyeinek múlt századi életét bemutató írásaink mindegyikében kitértünk e helységek fellendülését biztosító legnagyobb kincsre: az ásványvizekre. Sorozatunk következő írásainak célja megyénk jelentősebb, főként kitermelésre is alkalmas ásványvíz-forrásainak illusztrált bemutatása a 19-20. század éveiben. Cikkeink szövegének adatait két jelentős kiadványból merítettük: a 2010-ben Csíkszeredában megjelent Székelyföld borvizei című kiadványból, illetve Kisgyörgy Zoltán Borvizes könyvéből (2013).

A régi Uzonkafürdő képekben

Uzonkafürdő a Baróti-hegység Nagy-Murgó nevű tömbjének északi lábánál, a Pisztrángos- és Uzonka-patakok völgyében fekszik. A két patak nevét viselő ásványvíz-forrás mellett hajdan két fürdő létesült, de ma csak az uzonkai források melletti létezik, a pisztrángosi fürdő több mint száz éve megsemmisült. A település általunk ismert első írásos említését Benkő József 1770-ben megjelent Filius Postumusában találjuk, […]

A régi Sugásfürdő képekben

A sepsiszentgyörgyiek saját házi fürdőhelyüknek tekintett üdülőjét gyalog, a már 1899-től az Erdélyi Kárpát Egylet tagjai által megjelölt turistaösvényen (Őrkő – Bíróné pusztája – Erős Oldal – Piliske) is meg közelíthetjük, alig másfél óra alatt. A helység gyógyfürdővé válásában a véletlen játszott közre.

A régi Bibarcfalva képekben

Sorozatunk előző írásaiban bemutatott háromszéki fürdőhelyeink (Bálványos, Előpatak, Kovászna, Málnásfürdő) mellett a főleg ásványvízéről ismert Bibarcfalvát csak mint Barót és környékének gyógykezelő helységét tartjuk nyilván. Üdülőtelepe nincs, villák, nyaralók nem épültek a helységben, s hogy mégis a múlt század eleji fürdőhelyek közé soroljuk, annak magyarázata főként nagyszámú ásványvíz-forrásainak jelenléte, melyek vizeinek nemcsak fogyasztásra szánt kitermelését, hanem gyógyhatásának kiaknázására is sarkallta a helyi vállalkozó szellemű embereket.