Felhívás!

Változások az egyházban

Változások az egyházban Románia

Kitűzte a gyulafehérvári érsekség dr. Kerekes László püspök beiktatásának színhelyét és időpontját: az eseményre a csíksomlyói kegytemplomban kerül sor augusztus végén. A főpásztor közleményben hozta nyilvánosságra az erdélyi egyházmegyét érintő áthelyezéseket is, ugyanakkor közölte: a 75 év fölötti egyházi embereknek nyugdíjba kell vonulniuk.

„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra – fogalmaz Kovács Gergely érsek idei nyolcadik körlevelében –, hogy Ferenc Szentatyánk kinevezte főegyházmegyénk segédpüspökévé főtiszteletű dr. Kerekes László kézdivásárhelyi plébánost, akinek az olaszországi Thaross címzetes püspöke címet adományozta.” Kerekes László püspökké szentelésére 2020. augusztus 29-én fél tizenegyekor kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban. A járványügyi helyzet és az ezzel kapcsolatos rendezvényszabályozások alakulása szerint, az akkor érvényben levő rendelkezések figyelembevételével és betartásával tartják meg a szentelési ünnepséget. A részvétellel kapcsolatos részletes tájékoztatás a későbbiekben várható. Erdély új érseke felkérése, hogy kísérjük imádságainkkal és jókívánságainkkal újonnan kinevezett segédpüspökünket. „Isten oltalmazza őt, ajándékozzon neki sok erőt és kegyelmet feladatai teljesítéséhez” – írja Kovács Gergely érsek.

Az érsek a gyulafehérvári főegyházmegyében eszközölt személyi változásokra is kitért, mi csak a Háromszéket érintő cserékre szorítkozunk. Kovács Péter székelykeresztúri plébánost felmentette eddigi beosztásából, és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosává nevezte ki. Hölgyes Pál-Zsolt zágoni plébános Lemhénybe és Kézdialmásra kerül, helyette Bakó Ferenc nyugállományban levő plébános megy Zágonba. Kopácsi Ferenc lemhényi plébánost felmentette eddigi beosztásából, és sabbatikus évre engedte el. A sabbatikus év a kánonjog szerint a feltöltődésre, magánügyek intézésére szolgál. Szerzetesek veszik ki a rendfőnök engedélyével, világi papoknál ritka, nagyon indokolt esetben van rá példa.

Még említést érdemel, hogy Obermájer Ervin-Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusát az érsek felmentette eddigi megbízatásából, és a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkészének, valamint Maczalik Győző és vértanú társai szentté avatási eljárásának posztulátorává, továbbá Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátorává nevezte ki. Korábban a néhai püspök szentté avatásának procedúrájával az érseknek kinevezett dr. Kovács Gergely foglalkozott, az új posztulátor személye nincs közölve.

Az érsek írja: „A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért, ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyés püspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról.”

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.