Felhívás!

Nyugdíjba vonult a lelkész

Nyugdíjba vonult a lelkész

Kiss Alpár baróti unitárius lelkész kibúcsúzó istentiszteletére szeptember 3-án, vasárnap került sor a szolgálata alatt épült unitárius templomban, amelyen nemcsak erdővidéki és az egyházkörhöz tartozó személyek vettek részt, hanem Erdély különböző szegletéből érkezett vendégek és meghívottak is.

 

Kiss Alpár a Brassó megyei Fogarason született 1955. március 13-án. Édesapja és nagyapja is lelkészként szolgált, így ő is továbbvitte a családi hagyományt. Összesen 38 évig hirdette Isten igéjét, ebből 33 évet a baróti gyülekezet mellett szolgált. Iskoláit Fogarason végezte, majd 1975–1979 között a kolozsvári Teológián tanult. 1979-től kezdődően három évig volt segédlelkész Brassóban. Ugyanebben az esztendőben megnősült, felesége Tordai Aranka magyar-francia nyelv- és irodalomtanár.

 

A kibúcsúzó istentisztelet

A kezdőének után Szabó Előd ürmösi lelkész olvasta fel a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának főhatósági iratát, amelyben hivatalosan is nyugtázzák Kiss Alpár lelkész nyugdíjba vonulását, továbbá megköszönték a közösségért tett szolgálatát. Ezt követően Török István esperes kérte fel a lelkészt kibúcsúzó szolgálatának megtartására.

 

Nemes munka volt

Kiss Alpár imájában köszönetet mondott a gyülekezetnek az együtt töltött évtizedekért, majd áldást kért annak jelenére és jövőjére. Felelevenítette a Barótra költözés időszakát, amikor feleségével együtt kezdetben kis tervekkel kezdték építeni a gyülekezetet és a lelkészi lakot, hiszen abban az időben nem lehetett sem nagy terveket szőni, sem nagyot álmodni. Aztán a `89-es fordulat nagy lehetőséget hozott magával. 1990 elején már templomot álmodtak, következetes és kitartó adománygyűjtő munka révén összegyűjtött külföldi és belföldi adományok segítségével, illetve a hívek támogatásával 1991 elején nekikezdhettek az alapozásnak és a falak felépítésének. A templom 1995-re készült el teljesen, 1996-ban pedig harangot is sikerült öntetni.

Eközben Kiss Alpár más egyházközségtől is kapott felkérést szolgálatra, de visszautasította azzal a magyarázattal, hogy amíg a templom fel nem épül, addig nem megy sehova. És nem ment, sem akkor, sem azután, annak ellenére, hogy sem ő, sem felesége nem erdővidéki származásúak, de erdővidékiekké váltak, vagy ahogyan kifejezte, gyökeret vertek itt. Mint mondta, ezután sem fognak elköltözni, csupán pár percre fognak lakni a lelkészi laktól és a templomtól. „Talán az, aki a helyembe kerül, hasonlóképpen fog tervezni, hasonlóképpen fogja folytatni azt a munkát, amelyet mi nem tudtunk befejezni. Nemes volt az a munka, amelyet a közösséggel együtt végeztünk, együtt szaladtunk, együtt harcoltunk, együtt tartottuk meg a hitet. Ezt a közös munkát erősítse meg a jó Isten a jövőben, jöjjön olyan lelkész, aki mellett, vele párhuzamosan szaladni fogtok ti is, hátramaradó híveink” – hangsúlyozta.

 

Köszöntötték a búcsúzót

A kibúcsúzó lelkészt a szószéken Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője követte, aki az Egyház főhatóságának képviseletében köszönetet mondott és áldást kért: „hogy kinek jár a köszönet, és kitől való az áldás, e helyen nem lehet kérdés, életünk adójának és megtartójának, gondviselő Istennek, ugyanígy az sem lehet kérdés, hogy kiért mondjak köszönetet és kire kérjek áldást. Azokra, akik életüket Isten ügyének szolgálatára tették fel, s akik ma a szolgálattól a régi formájában búcsút vesznek, a tiszteletes úrra és a tiszteletes asszonyra. De az áldáskérés szól azokra is, akik maradnak és keresik a jó szolgálat folytatásának a további útjait” – részletezte.

Az hivatalos beszédek után a lelkészházaspár köszöntése következett, amelyet egy rövid verses-zenés műsor nyitott meg, Sebestyén Fruzsina, Ilkei Klementina és az Ifjúsági csoport közreműködésével. Majd Török István esperes köszöntötte Gyerő Dávid főjegyzőt, aki a Magyar Unitárius Püspökség képviseletében tett szolgálatot ezen a napon, utána a baróti egyházközség és kebli tanács nevében Fazakas László gondnok búcsúzott a nyugdíjba vonuló lelkésztől és feleségétől. A nőszövetség nevében Bogyor Izabella alelnök mondott beszédet, megköszönve a rengeteg támogatást, amellyel a pár éve alakuló nőszövetséget segítették az elindulásban és a fennmaradásban.

Szabó Előd ürmösi lelkész az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének nevében mondott köszönetet az elvégzett munkáért, majd az egyházközség ifjúsága nevében Kovács Ágota búcsúzott. A summiti testvérgyülekezet üzenetét Csíki Csongor kebli tanácsos olvasta fel. Abban az amerikaiak megköszönték az 1992-től kezdődő kapcsolat ápolását és fenntartását, a Summiti Unitárius Univerzalista Egyház kuratóriuma és vezető tanácsa pedig, tisztelete jeléül, emeritus lelkészi címet adományozott a nyugdíjba vonuló baróti lelkésznek.

Barót önkormányzata nevében Szakács László alpolgármester mondott köszönetet a közösségért tett szolgálatért, kiemelve, hogy nem hiába választották 2014-ben a város díszpolgárává. A köszöntések sorát a Háromszék–Felsőfehéri Unitárius Egyházkör nevében Demeter Zoltán köri felügyelőgondnok zárta, melyben röviden ismertette Kiss Alpár pályafutását, és a baróti unitárius egyház történetét. „Kedves Tiszteletes úr és Tiszteletes asszony! Köszönjük szépen az egyházkör nevében is ezt a 33 évnyi szolgálatot. Most nagyon szomorúak is lehetnénk, de szerintem inkább ünneplésre van okunk. Legyünk boldogak, hogy egészségben megértük, megérhettük ezt a napot. Legyünk boldogak, hogy itt lehetünk, hogy visszatekinthetünk, hogy összegezhetünk, és lépjünk tovább, mert az életben mindennek meghatározott ideje és rendje van. Lépjünk tovább, mert minden életszakasznak megvannak a szépségei, megvannak a feladatai, kihívásai és megvannak az előnyei is. Eddig munkáról szóltak a mindennapok, mostantól aktív pihenésről és azokról a tennivalókról fog szólni az élet, amelyekre eddig a más elfoglaltságok miatt nem volt elég idő és energia” – hangzott a köszöntés.

A köszöntésekre, jókívánságokra Kiss Alpár is válaszolt, beszédét áldással zárta. István Ildikó népdalénekes előadása után az ünnepség a magyar és székely himnuszok éneklésével zárult. Szeptember 1-től kezdődően, Török István esperes Fekete Levente nagyajtai lelkészt nevezte ki beszolgáló lelkészként Barótra. Az egyházközség irodai szolgálatát ezután az egyházközség kántora, Ilkei Tünde fogja ellátni. Vasárnaptól (szeptember 10-től) 13 órakor kezdődnek az istentiszteletek, mindaddig, amíg sikerül új lelkészt találnia, választania a gyülekezetnek.

Hozzászólások