Felhívás!

Nagybacon beszélő múltja

Nagybacon beszélő múltja

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő Háromszéki háziipar-egyesület hivatalos közlönye, a Nemere újság 1882. október 8-i lapszámában részletesen tudósított egy eseményről, mely egy héttel korábban, 1882. október elsején történt, ahogy írta az egykori szerző, „Erdővidék egyik legtekintélyesebb községében, Nagybaconban”.

Idézünk a cikkből: „Jelzett napon Nagybaczon igen szép és megható ünnepélynek vala tanuja. Ugyanis e napon avattatott fel és adatott át a közhasználatnak azon díszes és czélszerűen berendezett községi iskolai épület és kisdedóvó, melyet Zathureczky Gyula vállalkozó úr úgy szólva gőzerővel és mégis minden kívánalomnak megfelelően alig pár hó alatt építtetett.”

A cikkből megtudhatjuk, hogy a szép ünnepélyen jelen volt ngs. (ngs. a nagyságos titulus rövidítése – szerk.) Komáromy Andor, Háromszék megye királyi tanfelügyelője, nt. Szász József, az erdővidéki református egyházmegye esperese, több pap, tanító, számos „tanügybarát”, testületileg a községi iskolaszék és elöljáróság, valamint érdeklődő szülők, az iskola leendő tanítványai és végül, „az oly sok háborgás után teljesen kibékült, és mostmár a közügy javára a legbékésebb egyetértésben élő Sepsi- és Telegdi Baczon notabilitása (előkelőség – szerk.).” is

A részletekből az is kiderül, hogy az átadón megható, „égig jutott” alkalmi imát mondott Révay Pál, Nagybacon „érdemes, jeles papja”, majd a tanfelügyelő tartott szép, hasonlatokban gazdag tartalmú, lelkesítő és buzdító beszédet, minekutána az iskolaszék tevékeny gondnoka, az építésben is elévülhetetlen érdemeket szerzett, fáradhatatlan községi jegyző, Zsigmond Bénjámin szólalt fel, felolvasva az iskola közelebbi történetét.

A helyi dalárda közreműködésével zajló eseményen továbbá ifj. Zsigmond Béla, Bocz Péter és id. Zsigmond Béla helybéli tanítók, valamint Bedő József igazgató is szólt a közönséghez, a rendezvényt végül Révay tiszteletes „hatásos” zárbeszéde, és a Szózat eléneklése zárta.

„Mi, a kik a magasztos népünnepély tanui valánk, azt kívánjuk, hogy Nagybaczon szép példáját kövesse a többi erdővidéki község is, azt kívánjuk, hogy a nagybaczoni községi iskola uj épülete a tudomány hatalmával, a művelődés szellemével parancsoljon tiszteletet, és álljon és virágozzék az idők végéig!”– összegzett az őf betűkkel aláíró tudósító, aki valószínűsíthetően Bedő József igazgató lehetett.

Hozzászólások