Felhívás!

Egyházak húsvéti üzenete

Egyházak húsvéti üzenete Kultúra

Aki szeret, életet ad


Minden nagypénteken a keresztény ember ugyanannak az eseménynek két oldalát szemléli: a Keresztet és a Húsvétot. A Feltámadott keresztjét minden sebével, a Megfeszített föltámadását minden ragyogásával.

Az üdvösség az, hogy Ő szeret engem, nem pedig, hogy én szeretem Őt. Az egyetlen keresztény eltévelyedés a közöny, a szeretet tökéletes ellentéte. Ami pedig a meghiúsíthatja az isteni történet törekvését, az a közömbösség.

A szeretet viszont Istentől való, Isten igazi gyermekeinek a magatartása, mint a megbocsátás is. Ezért ahányszor valaki megbocsát, annyiszor isteni tettet hajt végre, az Isten tervének megtestesítője. „Annyira szerette a világot”: a végtelenségig megismétlendő szavak, hogy bevésődjenek a szívbe, a húsba. Ahhoz viszont, hogy az élet miértje, indítéka legyen, ismételgetni kell, ahányszor a szívre kétség akar telepedni.

Annyira szerette a világot, hogy odaadja magát. Szeretni nem érzelmi fellángolást jelent, hanem nagylelkű, oktalannak, sőt őrültségnek tűnő odaadást. Isten nem adhat kevesebbet, mint önmagát (Eckhart Mester). Isten nem a világ elítélésére küldte el Fiát, hanem, hogy a világ megszabaduljon általa. Ezért mindannyiszor, amikor félünk az ítélettől, magunk miatt, a magunk után vonszolt sötétség miatt, akkor még mindig pogányok vagyunk, lecsúszunk az isteni történet útjáról.

Megszabadulni annyit jelent, mint megőrizni, megmenteni, és semmi nem megy veszendőbe. Egyetlen szeretettett, egyetlen bátorság, egyetlen erős kitartás, egyetlen arc, egyetlen kicsiny fűszál sem. Hogy mindaz, aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem övé legyen az örök élet.

Hinni ennek az Istennek, belépni ebbe az életmozgásba, hagyva, hogy Ő éljen bennünk. Belépni az annyira szeretett terébe, bizalmat adva, megbízva az isteni szeretet megnyilvánulásában, annak életformájában. Hogy örök életünk van, azt jelenti, úgy cselekedni, miként Isten, hogy azok a dolgok, amelyek érdemesek, amelyek legbensőbben tartoznak Istenhez, ne haljanak meg. Aki már most így cselekszik, a jelenben megjeleníti a teljes, örök életet a maga létezésében.

Dr. Sávai János, a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára

***

Légy gyógyító orvosunk

“Kicsoda hengeríti el nékünk a követ…?” (Mk 16,3b)

Ünnepre készülünk, Atyám! A Feltámadás örömét, a Te megfejthetetlen, megváltó szereteted iránti hála gondolatait kellene Szent Felségedhez, örök dicsőségedhez illő szavakba öltöztetni. Megvallom, Uram, hogy gyarló gondolataim mindegyre, ezúttal is elakadnak a Feltámadás hajnalának nagy keresztkérdésénél: „Kicsoda hengeríti el nékünk a követ?”

Azzal már szembesültem, Uram, hogy „az én erőm kicsiny, s a bűn erős nagyon”, de egyben hiszem azt is, hogy „Te tudsz, s akarsz segíteni”, és ezért – Anne Brontё szavait tovább idézve – bízó szívvel kérlek: „Hát segíts bajomon”. Hadd legyen most is ünnep a Megváltás és Feltámadás ünnepe. Ha az üres templompadok látványa nyomasztó is, a feltámadás hite által hengerítsd el a családi otthonokra, életünkre, érzéseinkre, gondolatainkra nehezedő aggodalmakat.

Tudom, Atyám, nem vagyok egyedül, sokan küzdenek most kétségeikkel, félelmeikkel. Kegyelmedben bízva kérlek, hallgasd meg a csüggedten, magányosan, félelmek közt tépelődő gyermekeid imádságát. A betegek, az idősek, az árvák, az elfáradtak, az erőtlenek imádságát. Légy vigasztalónk Lelked által a gyászban, szomorúságban. Gyógyító orvosunk, aki nem csupán betegségeinkre, de bűneinkre is gyógyírt hozol. Légy támasza a szolgálattevőknek, nekik nagy szükségük van csodálatos hatalmadra. Áldásod legyen az egészségünkért fáradozó orvosok és ápolók, az mindennapi ellátásunkat biztosító iparban, a nélkülözhetetlen szolgáltatásban foglalkoztatottak életén, munkáján.

Szentelj meg, Uram, az imádságban, a munkában, az ünneplésben és az engedelmességben.

A Feltámadott Krisztusban újítsd meg életünk, hogy örömmel áldjon és magasztaljon minden hívő lélek, minden keresztyén család, drága nemzetünk és az egész világ.

Legyen tied a dicsőség örökkön-örökké, és miénk a szabadulás Krisztus által. Ámen.

Hegyi István református lelkipásztor

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület felkéri a gyülekezeti tagokat, hogy vasárnap kövessék a délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteletet a Duna Televízióban, ahol igét hirdet dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke a saját családja körében. Az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsoráznak. Ebbe mindenki bekapcsolódhat a tévé előtt.

*** 

Istentiszteletek az ünnepkörben

A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk e fontos pillanatait.

Jelen körlevéllel minden unitárius és irántunk érdeklődő testvérünk számára – ajánlás jellegű – tájékoztatást nyújtunk a küszöbön álló ünnepi alkalmakkal kapcsolatosan.

Nagypénteken 18 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán élőben hallgatható a Passió, amelyet a kolozsvári belvárosi unitárius templomból közvetítünk. A Jézus utolsó napjait, szenvedését és halálát énekelt formában összefoglaló vallásos szertartás lehetőséget kínál mindenkinek arra, hogy tanítómesterünk szenvedéseit lelkében átélje, s imádkozzon Istenhez, hogy húsvéti örömünk – a nagypénteki tragédia ellenére – a maga teljességében megtörténjen.

Húsvét első napján a következő unitárius ünnepi istentiszteleteken lehet lélekben részt venni:

11 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán ünnepi istentiszteletet közvetítünk élőben. Ekkor főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, és Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond úrvacsorai ágendát.

9 óra 5 perctől 10 óráig a Kolozsvári Rádióban ünnepi prédikáció és úrvacsoravételre előkészítő beszéd hangzik el.

– 12 órától a Marosvásárhelyi Rádióban ünnepi unitárius prédikációt hallgathatnak az érdeklődők.

– 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig az Erdélyi Magyar Televízióban ünnepi unitárius istentiszteletet és úrvacsoravételt követhetnek a kolozsvári belvárosi unitárius templomból.

Húsvét másodnapján személyes részvétel nélküli ünnepi istentiszteletek zajlanak az unitárius templomokban. Azokban az egyházközségekben, ahol erre van megfelelő technikai lehetőség, az istentiszteleteket az adott egyházközség Facebook-oldalán követhetik.

Húsvét másodnapján úgyszintén ünnepi istentiszteleteket közvetítünk a világhálón keresztül.

Magyar Unitárius Egyház – főhatósági operatív testület

***

Nézzünk fel Jézusra!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.” (Zsid 12,2)

(…) Testvéreim! A mi nemzedékünk először szembesül világméretű járvánnyal. A koronavírus okozta járvány rányomja bélyegét ünneplésünkre is. Miközben azért adunk hálát, hogy Krisztus legyőzte a halált, talán kétségbeesetten figyeljük a betegség tüneteit, és naponta szorongva imádkozunk a mieinkért és önmagunkért. Miközben azt ünnepeljük, hogy Krisztus közösséget teremtett Önmagával, és minket is a felelősségteljes gyülekezeti és közösségi életre nevel, mégsem élhetjük meg korlátlanul ezt a közösséget templomainkban, de még a nagycsaláddal, barátokkal sem.

Miközben nagycsütörtökön hálát adunk az úrvacsora szentségéért, a járvány miatt le kell mondanunk a minket hitünkben erősítő úrvacsora táplálékáról, és talán még a hagyományos nagycsaládos étkezésekre sem keríthetünk sort. Miközben vágyik arra a lelkünk, hogy húsvétkor meggyúljon a fény a sötétben, és megünnepeljük, hogy Krisztus a világ világossága, a valóságban talán ki sem mozdulunk otthonainkból, és a félelem sötétíti be mindennapjainkat. Amikor e sorokat írom, még nem tudom, csak sejtem, hogy hová fokozódhat a járvány, mire ezeket olvassátok.

És mégis, most még inkább tekintsünk fel Jézusra! Tegyünk meg mindent, ami emberileg az orvostudomány szerint véd a fertőzéstől. De ne feledjük el, hogy ezek felett is Isten az Úr. A gonosz, a sötétség fejedelme ma is el akar választani minket Istentől, el akar szakítani Megváltónktól, és ma is el akar minket választani egymástól is. De Pál apostollal együtt meg vagyok győződve arról, hogy sem élet sem halál… sem karantén, sem járvány, sem más fenyegetettség nem tud elválasztani minket Isten szeretetétől és Jézus Krisztussal való közösségünktől.

Tekintsünk fel Jézusra, mert a Feltámadott közelében ma is meghallhatjuk, hogy szól hozzánk, meghallgatja kéréseinket, megérti félelmeinket, mint akkor, a nyolcadik napon, amikor megállt a tanítványok között. A közelében ma sincs hatalma a gonosznak, és ma is van gyógyulás testnek és léleknek. Tudom és hiszem, 2020 nagyböjtjének napjaiban pedig még hallhatóbban mondom: ne féljetek! Nézzetek fel Jézusra, mert nála Élet van!

(Részlet Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök húsvéti körleveléből)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
 • User
  Dátum: 2020. április 10., 12:37
  ÉRTÉKELÉS: 2

  Fikker János:

  NAGYPÉNTEK

  Már akkor tudtad amikor megkísértett
  hogy csalárd módon életedre tőr
  hogy ő a Sátán aki Isten ellen vétett
  és itt e Földön Téged is megöl…

  Már akkor tudtad amikor elárultak
  mézes beszédű álnok fattyai
  akik hamisan esküdtek s hazudtak
  hogy semmit sem fogsz nekik vallani…

  Már akkor tudtad amikor ostoroztak
  hogy értelmetlen itt maradni lent
  válladra bíbor palástot dobtak
  a “szanhedrinnek” Pilátus üzent…

  Már akkor tudtad amikor homlokodra
  húzták a a szúró “töviskoronát”
  hogy megalázva is feljutsz a “Dombra”
  hadd láthassa Keresztedet a világ…

  Már akkor tudtad amikor rászegeztek
  hogy feltámadsz és visszatérsz
  megértetni az Égi Rendet
  azóta vizsgálsz és ítélsz…
  2020 Április 10