REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ RAKD A DINÓT ” /POTRIVESTE DINOSAURUL

6 iunie 2017 – 25  august 2017

 

Prezentul regulament (in continuare „Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati publicitare initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

 

SECTIUNEA1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.

 

1.1. Campania “Rakd a dinót”, denumita in continuare “Campania”este organizata si desfasurata de catre S.C. Quattro Consult SRL , Sf. Gheorghe, Județul Covasna,       J14/74 /2002, CUI. 14871155

1.2. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau“Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului prin afisarea acestuia la sediul /  redactia  publicatiei Mesagerul de Covasna din Mun . Sf.Gheorghe,Str. Nicolae Iorga nr. 16, Bl. 12, Sc.A, Ap.2  si Szekely Hirmondo din Mun.Sf.Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 18 cu data de  6 iunie 2017 – 25  august 2017 sfarsitul campaniei., cat si pe pagina de Web a publicatiilor. Regulamentul este disponibil gratuit, oricarui solicitant.

1.4. Campaniei  de va derula conform regulilor din prezentul Regulament Oficial  si este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE si DERULAREA CAMPANIEI.

 

2.1. Campania va fi organizata si se va desfasura in judetul Covasna, prin publicatiile  Mesagerul de Covasna si Szekely Hirmondo,

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.  

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 6 iunie 2017   si va dura pana la data de 25  august 2017

Aceasta Campanie se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Castigatorii vor fi anuntati prin publicatiile mentionate,  in zilele de 30 Mai, 30 Iunie, 31 Iulie 2017.

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE.

 

4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune cunoasterea si acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.2. Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta legala stabilita in Romania si, care au intentia de participare la concurs,

Nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie angajatii SC., Quattro Consult Srl, precum si, rudele si afinii categoriilor de persoane mentionate in acest paragraf, pana la gradul al III-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI.

 

5.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei consta in acces gratuit pentru 4 persoane,

5.2 Premiile sunt oferite cu titlu de gratuitate și nu se acorda contravaloarea acestora in bani

5.3 Se vor acorda cate 5 premii, a cate 4 intari gratuite la Dinoparc Rasnov

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1. Participantii vor decupa  si vor trimite la adresele publicatiilor  Mesagerul de Covasna din Mun . Sf.Gheorghe,Str. Nicolae Iorga nr. 16, Bl. 12, Sc.A, Ap.2  si Szekely Hirmondo din Mun.Sf.Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 18 tichetele campaniei care va aparea in fiecare editie – 20 zile lucratoare –  a publicatiei. Persoanele  care participa la aceasta campanie vor depune tichetele colectate la sediile din mun  Sfantu Gheorghe al publicatiilor Szekely Hirmondo, in fiecare luna pana in data  de 25 iunie, 25 Iulie, 25 August 2017.

In zilelele de de de 25 iunie, 25 Iulie, 25 August 2017 se va proceda la numararea tichetelor depuse.

Intre participantii concursului care vor  depune minim 6 machete decupate cu 3 dinosauri corect adunate, trimise pana la data sus mentionata, se vor acorda 5 intrari gratuite pentru cate 4 persoane, prin tragere la sorti, in fiecare luna a concursului.

Rezultatul tragerii la sorti, se va comunica in fiecare luna –  pana pe 31 a lunii –  a concursului in publicatiile sus mentionate.

Premiul campaniei consta in acces gratuit in DINOPARC RASNOV pentru  familii de 4 persoane  – cinci premii in fiecare luna participanta.

Campania se va incheia pe 25. August  2017

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

7.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei invigoare.

7.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

 – dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

 – dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legatede situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

 – dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia prin persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si inmod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergereadatelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.3. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001,privind protectia datelor personale atat pe durata Campanie, cat si ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp, si sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrare a datelor cu caracter personal realizatain legatura cu desfasurarea Campaniei.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE.

 

8.1 Daca este cazul, in functie de valoarea premiului acordat castigatorului la aceasta Campanie, Organizatorul este raspunzator pentru impozitului prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.571/ 2003 privind Codul Fiscal, in vigoare.

 

SECTIUNEA 9.INCETAREA /INTRERUPEREA CAMPANIEI.

 

9.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusive in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

9.2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendata in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

 

SECTIUNEA10. LITIGII

 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

10.2. Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse inlegatura cu organizarea si desfasurarea Promotiei este legea romana.

 

SECTIUNEA11. REGULAMENTUL OFICIAL.

 

11.1. Regulamentu Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui participant la sediile publicatiilor participante al campaniei .

11.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

  

Organizatorul

Quattro Consult SRL

0745 763 863